087-596-8611        satit_family@hotmail.com

คอร์สตลอดปี

  • สำหรับน้องๆที่เตรียมตัวล่วงหน้า 1 ปี ตั้งแต่เทอมต้น สอนเนื้อหาตามแนวทางของข้อสอบสาธิตจุฬา และสาธิตเกษตร
  • เหมาะสำหรับน้องระดับชั้นอนุบาล 2-3 สอนการฟังจับใจความ, คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, เชาว์  สอนโดยการสาธิต, สื่อการสอน, ของจริง ประกอบการทำแบบฝึกหัด
  • เปิดบ้านให้ผู้ปกครองเข้าชมสถานที่สอน พร้อมทั้งพูดคุยกับคุณครูและทีมงานบ้านครอบครัวสาธิต เข้าชมได้ในวันงาน Open house กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า

คอร์สตลอดปี 65

  • สำหรับ น้องๆที่เกิดระหว่าง 1 ธันวาคม 2558 -  15 ธันวาคม 2559 และประสงค์จะสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬา และสาธิตเกษตรในปีการศึกษา 2565
  • เปิดรับสมัครในวันงาน Open house สนใจโทรสำรองที่นั่งได้ที่ 087-596-8611
  • เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง
  • เริ่มเรียน 12 มิถุนายน 2564 - 22 มกราคม 2565  รวม 23 ครั้ง
  • นักเรียนห้องละ 12 คน คุณครูผู้สอน 1 ท่าน ครูผู้ช่วยห้องละ 3 – 4 ท่าน
  • เรียนวันเสาร์ 9.00 -11.00 น.

ตารางเรียน คอร์สตลอดปี 64
(เสาร์ 9.00 - 11.00 น. หรือ อาทิตย์ 9.00 – 11.00)

วันที่

ครั้งที่

เนื้อหา

11,12 ก.ค. 63

1

บทเรียน 1

18,19 ก.ค. 63

2

บทเรียน 2

25,26 ก.ค. 63

3

บทเรียน 3

1,2 ส.ค. 63

4

บทเรียน 4

8,9 ส.ค. 63

5

บทเรียน 5

15,16 ส.ค. 63

6

ประเมินทักษะครั้งที่ 1

22,23 ส.ค. 63

7

บทเรียน 6

29,30 ส.ค. 63

8

บทเรียน 7

5,6 ก.ย. 63

9

บทเรียน 8

12,13 ก.ย. 63

10

บทเรียน 9

19,20 ก.ย. 63

11

บทเรียน 10

26,27 ก.ย. 63

12

ประเมินทักษะครั้งที่ 2

3,4 ต.ค. 63

13

บทเรียน 11

10,11 ต.ค. 63

หยุด

-

17,18 ต.ค. 63

หยุด

-

24,25 ต.ค. 63

หยุด

-

31 ตค.,1 พ.ย. 63

14

บทเรียน 12

7,8 พ.ย. 63

15

บทเรียน 13

14,15 พ.ย. 63

16

บทเรียน 14

21,22 พ.ย. 63

17

ประเมินทักษะครั้งที่ 3

28,29 พ.ย. 63

18

บทเรียน 15

5,6 ธ.ค. 63

19

บทเรียน 16

12,13 ธ.ค. 63

หยุด

-

19,20 ธ.ค. 63

20

บทเรียน 17

26,27 ธ.ค. 63

หยุด

-

2,3 ม.ค. 64

หยุด

-

9,10 ม.ค. 64

21

บทเรียน 18

16,17 ม.ค. 64

22

ประเมินทักษะครั้งที่ 4

23,24 ม.ค. 64

23

บทเรียน 19