087-596-8611      : satit_family@hotmail.com

คอร์สเทอมปลาย

  • สำหรับน้องๆที่เตรียมตัวล่วงหน้า 1 ปี สอนเนื้อหาตามแนวทางของข้อสอบสาธิตทั้ง แห่ง สาธิตจุฬา สาธิตเกษตร และสาธิตประสานมิตร (มศว.)
  • เหมาะสำหรับน้องระดับชั้นอนุบาล 2-3 สอนการฟังจับใจความ, คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, เชาว์  สอนโดยการสาธิต, สื่อการสอน, ของจริง ประกอบการทำแบบฝึกหัด

คอร์สเทอมปลาย 61

  • สำหรับ น้องๆที่เกิดระหว่าง 1 ธันวาคม 2554 -  31 พฤษภาคม 2556 และประสงค์จะสอบเข้าโรงเรียนเครือสาธิตในปีการศึกษา 2561
  • เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง
  • เริ่มเรียน 30 กรกฎาคม 2560 - 28 มกราคม 2561  รวม 16 ครั้ง 
  • นักเรียนห้องละ 12 คน คุณครูผู้สอน 1 ท่าน ครูผู้ช่วยห้องละ 3 – 4 ท่าน

    เรียน วันอาทิตย์       15.00 - 17.00

ตารางเรียน คอร์สเทอมปลาย 61
(อาทิตย์ 15.00 – 17.00)

วันที่

ครั้งที่

เนื้อหา

30 ก.ค. 60

1

บทเรียน 1

6 ส.ค. 60

2

บทเรียน 2

13 ส.ค. 60

หยุด

-

20 ส.ค. 60

3

บทเรียน 3

27 ส.ค. 60

4

บทเรียน 4

3 ก.ย. 60

5

ประเมินทักษะครั้งที่ 1

10 ก.ย. 60

6

บทเรียน 5

17 ก.ย. 60

7

บทเรียน 6

24 ก.ย. 60

8

บทเรียน 7

1 ต.ค. 60

หยุด

-

ต.ค. 60

หยุด

-

15 ต.ค. 60

หยุด

-

22 ต.ค. 60

หยุด

-

29 ต.ค. 60

หยุด

-

5 พ.ย. 60

9

บทเรียน 8

12 พ.ย. 60

10

ประเมินทักษะครั้งที่ 2

19 พ.ย. 60

11

บทเรียน 9

26 พ.ย. 60

12

บทเรียน 10

3 ธ.ค. 60

หยุด

-

10 ธ.ค. 60

หยุด

-

17 ธ.ค. 60

13

บทเรียน 11

24 ธ.ค. 60

14

บทเรียน 12

31 ธ.ค. 60

หยุด

-

ม.ค. 61

หยุด

-

14 ม.ค. 61

หยุด

-

21 ม.ค. 61

15

ประเมินทักษะครั้งที่ 3

28 ม.ค. 61

16

บทเรียน 13