087-596-8611      : satit_family@hotmail.com

วิธีการสอน

  • สอนเนื้อหาตามโรงเรียนที่น้องจะไปสอบแต่ละแห่งในโรงเรียนเครือสาธิต
  • นักเรียนห้องละ 12 คน มีคุณครูผู้ช่วย 3 - 4 คน เพื่อให้สามารถดูแลน้องๆได้อย่างทั่วถึงและใกล้ชิด
  • การสอนเน้นสมาธิในการฟัง การทำข้อสอบ และเทคนิคต่างๆในการทำข้อสอบ
  • จัดให้มีการจำลองสถานการณ์สอบเหมือนวันสอบจริงเพื่อประเมินผลและให้น้องคุ้นเคยกับบรรยากาศการสอบ
  • การเรียนการสอนครั้งละ 2 ชั่วโมง ระหว่างเรียนมีพักดื่มนม ทานอาหารว่าง เข้าห้องน้ำ

คอร์สเรียน

 

คอร์ส

วัน

เวลา

ระยะเวลา

ครั้ง

ราคา

เทอมปลาย 61

อาทิตย์

15.00 - 17.00

30 ก.ค. 60 -

28 ม.ค. 61

16

 

ตลอดปี 61

เสาร์

9.00 - 11.00

3 มิ.ย. 60 - 28 ม.ค. 61

23

 

13.00 - 15.00

อาทิตย์

9.00 - 11.00

ปูพื้นฐาน 61

อาทิตย์

13.00 – 15.00

มิ.ย. 60 - 28 ม.ค. 61

23

 

เพื่อสังคม 61

ส.อา.

9.00 - 11.00

   

ไม่มีค่าใช้จ่าย

13.00 - 15.00

ติวเข้ม 61

ส.อา.

9.00 - 11.00

10 ก.พ. 61 - 11 มี.ค. 61

10

 

12.30 - 14.30

15.30 - 17.30