087-596-8611        satit_family@hotmail.com

   บ้านครอบครัวสาธิตขอขอบพระคุณผู้ปกครองและน้องๆที่ให้ความสนใจเข้าร่วม “ค่ายครอบครัวอบอุ่น” ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะ