087-596-8611        satit_family@hotmail.com

วิธีการสอน

  • สอนเนื้อหาตามโรงเรียนที่น้องจะไปสอบแต่ละแห่งในโรงเรียนเครือสาธิต
  • นักเรียนห้องละ 12 คน มีคุณครูผู้ช่วย 3 - 4 คน เพื่อให้สามารถดูแลน้องๆได้อย่างทั่วถึงและใกล้ชิด
  • การสอนเน้นสมาธิในการฟัง การทำข้อสอบ และเทคนิคต่างๆในการทำข้อสอบ
  • จัดให้มีการจำลองสถานการณ์สอบเหมือนวันสอบจริงเพื่อประเมินผลและให้น้องคุ้นเคยกับบรรยากาศการสอบ
  • การเรียนการสอนครั้งละ 2 ชั่วโมง ระหว่างเรียนมีพักดื่มนม ทานอาหารว่าง เข้าห้องน้ำ

คอร์สเรียน

 

คอร์ส

วัน

เวลา

ระยะเวลา

ครั้ง

ตลอดปี 65

 

เสาร์

9.00 - 11.00

12 มิ.ย. 64 - 22 ม.ค. 65

23

 

ปูพื้นฐาน 65

เสาร์

13.00 – 15.00

12 มิ.ย. 64 - 22 ม.ค. 65

23

เพื่อสังคม

 

 

   

 

ติวเข้ม 65

ส.อา.

 

9.00 - 11.00

ก.พ. 65 - 6 มี.ค. 65

10