087-596-8611        satit_family@hotmail.com

บ้านครอบครัวสาธิตจัดตั้งโดยคุณครูดนัยและครอบครัว เริ่มเปิดการเรียนเรียนการสอนตั้งแต่ มิถุนายน 2551

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมของน้องๆระดับชั้นอนุบาล 2 – 3 ในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมของโรงเรียนเครือสาธิต

 

โรงเรียนตั้งอยู่ที่ ซอยลาดพร้าว 35 สถานที่สอนเดิม เริ่มจากห้องหนังสือและห้องนั่งเล่นในบ้านของคุณครู

 

    

  

 

ปัจจุบันบ้านครอบครัวสาธิตเปิดสอนมาเป็นระยะเวลา 10 ปี และได้ย้ายสถานที่มาเป็นอาคารเรียนใหม่ 5 ชั้น ในซอยลาดพร้าว 35

การเรียนการสอนประกอบด้วยคอร์สหลัก 3 คอร์ส

ได้แก่ คอร์สปูพื้นฐาน, คอร์สตลอดปี และ คอร์สติวเข้ม

 

   

  

 

นอกจากนี้บ้านครอบครัวสาธิตยังจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียน และกิจกรรมเสริมสร้างความรู้รอบตัวแก่นักเรียนที่เป็นสมาชิก

เช่น ค่ายครอบครัวอบอุ่น กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมเล่านิทานนอกสถานที่

การเรียนรู้เรื่องการเจริญเติบโตของพืชโดยการปลูกข้าว ศึกษาการเจริญเติบโตของหนอนหม่อนไหม

 

ในส่วนกิจกรรมการกุศล บ้านครอบครัวสาธิตจัดจำลองสถานการณ์สอบเพื่อสร้างประสบการณ์แก่น้องๆและตอบแทนกลับสู่สังคม

รวมถึงจัดการเรียนการสอนคอร์สเพื่องสังคมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นประจำทุกปี

เงินบริจาคที่ได้จากการจัดกิจกรรมนำไปสมทบทุนจัดกิจกรรมวันเด็กแก่เด็กในชุมชนด้อยโอกาสร่วมกับท่านอาจารย์จากโรงเรียนในเครือสาธิต


บ้านครอบครัวสาธิตมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของบุคคลากรในสถาบัน

โดยการจัดกิจกรรม การอบรม และการบรรยาย แก่ทีมงานครูและครูผู้ช่วยอย่างต่อเนื่อง

เช่น การอบรมทีมงานโดยวิทยากรจากโรงเรียนสาธิตจุฬา มอบทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและอบรมเฉพาะด้านแก่บุคคลากรในสถาบัน