087-596-8611        satit_family@hotmail.com

 

 

 

ครูดนัย

 • วทบ.(Computer Science)
 • สอนน้องๆ และให้คำปรึกษาคุณพ่อ คุณแม่ในการเตรียมตัวสอบ

 

 

 

ครูแก้ว

 • ศิษย์เก่าสาธิตเกษตร
 • สอบ Entrance ตุลาคม ปี 2547
  • วิชาสังคมศึกษา คะแนนอันดับ 2 ของประเทศ
  • วิชาชีววิทยา คะแนนอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ
 • เข้าค่ายชีววิทยาโอลิมปิค สอวน.และ สสวท. รอบ 25 คนสุดท้าย
 • เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
 • จบการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1

 

 

 

ครูไก่

 • ศิษย์เก่าสาธิตเกษตร
 • เข้าค่ายชีววิทยาโอลิมปิค สอวน.
 • จบการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี