087-596-8611        satit_family@hotmail.com

          บ้านครอบครัวสาธิตขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครอง น้องๆรุ่นปัจจุบัน และศิษย์เก่าทุกท่าน ที่มาร่วมงานเลี้ยง วันที่ 23 เมษายน 2560 ในครั้งนี้  โอกาสหน้าขอเรียนเชิญทุกท่านอีกครั้งครับ