087-596-8611        satit_family@hotmail.com

          ในวาระขึ้นปีใหม่ 2563 นี้ ผมใคร่ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวมีความสุข ประสบความสำเร็จในการ
เตรียมตัวน้องเพื่อสอบเข้าโรงเรียนเครือสาธิตฯได้สมดังปรารถนา และขอส่งความปรารถนาดีแด่ทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชม
website นี้ ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้ต้อนรับทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับข้อมูลต่างๆอันเป็นประโยชน์สำหรับการเตรียมความพร้อมของน้องๆเพื่อการสอบเข้าโรงเรียนเครือสาธิตฯครับ

ครูดนัย